Förslag till nya stadgar för höstmötet att fatta beslut om.

Förslag till nya stadgar för höstmötet att fatta beslut om.

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ STADGEÄNDRING

Öjestrands Golf Club:s styrelse föreslår att föreningens nuvarande stadgar ersätts med det stadge- förslag som föreläggs medlemmarna vid höstmötet 2019-11-26. Anledning är att nuvarande stadgar är inaktuella och behöver uppdateras med medlemmarnas beslut som tagits efter 2006-11-22. 

Styrelsens förslag till ändringar avser i det väsentligaste följande:

 • Grundstrukturen för nya stadgar följer Svenska Golfförbundets mall för stadgar. Enligt information från SGF är det den mall som de flesta golfklubbar använder för sina stadgar.
 • ”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING” i våra nuvarande stadgar byts ut till Riksidrottsförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.
 • I 1 § ÄNDAMÅL i vårt förslag finns ett kortfattad klubbunikt tillägg, nämligen att ”Klubben ska arbeta i enlighet med ”Vision 50/50 – ÖGC ”, som strävar efter ett långsiktigt förändringsarbete för att öka antalet kvinnor bland spelare och i ledande positioner.” 
 • All text om spelrätter är borttagen.
 • Förändring på hur kallelser ska publiceras.
 • En allmän genomgång och uppstädning har gjorts till modernare språkbruk. Exempel på detta är att ”han” genomgående har ersatts med ”hen”.

 

För att stadgeändring ska kunna beslutas på kommande höstmöte så ska följande gälla i enlighet med följande utdrag från våra nuvarande och gällande stadgar:

”23 STADGEÄNDRINGAR
För bifall till ändringar av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Njurunda 2019-11-12

Styrelsen för Öjestrand Golf Club

 

UTKAST NYA STADGAR dat 20191109

Innehållsförteckning 

STADGAR FÖR Öjestrand Golf Club………………………………………………………………………………………………….2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ………………………………………………………………………………………………………4

1 § ÄNDAMÅL ………………………………………………………………………………………………………………………………..4

2 § SAMMANSÄTTNING …………………………………………………………………………………………………………………4

3 § TILLHÖRIGHET M. M. ……………………………………………………………………………………………………………….4

4 § BESLUTANDE ORGAN …………………………………………………………………………………………………………….. 4

5 § FIRMATECKNING ……………………………………………………………………………………………………………………..4

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR ………………………………………………………………………………….4

7 § STADGETOLKNING …………………………………………………………………………………………………………………..4

8 § STADGEÄNDRING …………………………………………………………………………………………………………………….4

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN ……………………………………………………………………………………………5

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR …………………………………………………………………..5

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR ……………………………………………………………………………………………………5

10 § MEDLEMSKAP …………………………………………………………………………………………………………………………5

11 § UTTRÄDE …………………………………………………………………………………………………………………………………5

12 § UTESLUTNING ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER …………………………………………………………………..6

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN………………………………………………………… 6

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE……………………………………………………………………………………………………6

15 § TIDPUNKT, KALLELSE …………………………………………………………………………………………………………… 6

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE………………………………………………… 7

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT …………………………………………………………. 9

18 § BESLUTFÖRHET …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING ……………………………………………………………………………………………………7

20 § VALBARHET………………………………………………………………………………………………………………………….  . 7

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE ………………………………………………………………………………………………………  8

22 § EXTRA ÅRSMÖTE …………………………………………………………………………………………………………………… 9

VALBEREDNNG ………………………………………………………………………………………………………………………………9

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN ……………………………………………………………………………………… 9

 

REVISION ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

24 § REVISION ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

STYRELSE………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

25 § SAMMANSÄTTNING ………………………………………………………………………………………………………………. 10

26 § ÅLIGGANDEN …………………………………………………………………………………………………………………………..10

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING ………………………………………………………………….11

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN ………………………………………………………………………..11

 

STADGAR FÖR ÖJESTRAND GOLF CLUB  

 

Öjestrand Golf Club, org.nr 889202-0259, är en ideell förening, stiftad 1992-02-25 med hemort i Njurunda i Sundsvalls kommun.

Stadgarna fastställdes 1992-02-25.

Stadgarna är ändrade 1992-11-25, 1993-03-29, 1996-03-27, 2002-03-19, 2002-11-28, 2006-11-22 samt 2019 -11-26.

Golfklubben är sedan 1992 medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Golfklubben tillhör Medelpads Golfdistriktsförbund (MGDF) samt Västernorrlands Idrottsförbund (VIF).

 

IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) verksamhetsidé, vision och värdegrund;

Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

 

Definitioner och konstateranden: 

Idrott är 

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

Idrott består av 

träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Idrotten ger 

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

 

Vi organiserar vår idrott 

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott 

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna som är 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

 

Vi är en samlad idrottsrörelse 

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

 

Idrotten följer 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Idrottens vision 

Svensk idrott – världens bästa 

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 

Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se

 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § ÄNDAMÅL 

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

Klubben ska bidra med ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige. Klubben ska arbeta i enlighet med ”Vision 50/50 – ÖGC ”, som strävar efter ett långsiktigt förändringsarbete för att öka antalet kvinnor bland spelare och i ledande positioner.”

Golfklubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 § SAMMANSÄTTNING 

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

 

3 § TILLHÖRIGHET M. M. 

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Medelpads golfdistriktsförbund (MGDF) samt Västernorrlands Idrottsförbund (VIF).

 

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS), MGDF- eller VIF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § BESLUTANDE ORGAN 

Golfklubbens beslutande organ är vårmötet, höstmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 § FIRMATECKNING 

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

 

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden fr o m vårmötet t o m vårmötet påföljande år.

 

7 § STADGETOLKNING 

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

8 § STADGEÄNDRING 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av höst-eller vårmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och MGDF. Förbunden har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN 

För upplösning av golfklubben krävs beslut av vår- eller höstmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

 

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR 

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av vår- eller höstmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

 

GOFKLUBBENS MEDLEMMAR

 

10 § MEDLEMSKAP 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

 

11 § UTTRÄDE 

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att hen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

 

12 § UTESLUTNING 

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att hen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om hen tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

 

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av höstmötet,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN 

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

ÅRSMÖTEN och EXTRA  ÅRSMÖTE 

 

15 § TIDPUNKT, KALLELSE 

Årsmöten, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett vårmöte och av ett höstmöte. Vårmötet hålls före utgången av mars månad och höstmötet hålls före utgången av november månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 14 dagar före respektive möte tillsändas medlemmarna via e-post och publiceras på Öjestrand Golf Club:s hemsida.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som

 

anges i kallelsen och tillhandahållas på det årsmöte (vår – eller höstmöte) där handlingarna hör hemma.

 

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV VÅR- HÖSTMÖTE 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av vår- och höstmöten.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före vår- och höstmötena. Styrelsen skall till vår- och höstmötena avge skriftligt yttrande över motionen.

 

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT 

Rösträtt på vår- och höstmöten har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och MGDF samt den som mötet medger sådan rätt.

 

18 § BESLUTFÖRHET 

Vår- och höstmöten är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

 

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING 

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt §8 och §9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 § VALBARHET 

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

 

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

 

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås, samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Val av
 12. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av (1) år,
 13. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år,
 14. revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 15. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 16. ombud till GDF-möte.
 17. 11.  Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
 18. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.

 

Vid höstmötet mötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
 7. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem i minst 30 dagar före mötet.
 8. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

22 § EXTRA ÅRSMÖTE 

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

 1. revisor eller minst en tiondel (1/10) av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

 

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post och publicering på Öjestrand Golf Club:s hemsida.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §17, §18 och §19.

 

VALBEREDNING 

 

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN 

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter och väljs av vårmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

 

REVISION

24 § REVISION 

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före vårmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

 

STYRELSE

 

25 § SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen består av ordförande och Öjestrand Golf Club:s övriga ledamöter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 § ÅLIGGANDEN 

När vår-eller höstmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget,
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
 • ansvara för förvaltning av klubbens medel samt ansvara för att dessa redovisas enligt god redovisningssed,
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
 • förbereda vår-och höstmöten.

 

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som

 

styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN 

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.