Höstmöte 2011

Höstmöte 2011

Årets höstmöte kommer att hållas den 5 December. kl: 18:00

Plats: Mötesplatsen – Gärdehov (ingång i Ishallen mot Johannedalsvägen).

Parkera på stora parkeringen.

 Föredragningslista

• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.
• Fastställande av föredragningslista.
• Val av ordförande för mötet.
• Val av sekreterare för mötet.
• Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera dagens protokoll.
• Förslag till budget 2012.
• Samarbete Öjestrand GC – Sundsvalls GK, 2012
• Fastställande av medlemsavgifter 2012
• Behandling av motioner som väckts av styrelse eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
• Övriga frågor
 
Verksamhetsberättelse samt detaljerat budgetförslag kommer att finnas vid årsmötet.
Dessa underlag finns att rekivera per e-post(par.magnusson@ojestrandgc.se).