Höstmötet 2021 på Hotell Knaust

Höstmötet 2021 på Hotell Knaust

Öjestrand 2021-11-11

Kallelse – Välkommen till Öjestrand Golf Club:s höstmöte 2021

Vi hälsar ÖGC:s medlemmar varmt välkomna till klubbens höstmöte 2021.

Datum: 25 november 2021

Tid:  Kl. 19:00

Plats:    Elite Hotel Knaust, Storgatan 13 i Sundsvall

 

Erforderliga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet.

Du kan begära att få handlingarna via en mailförfrågan till t.f Klubbchef Erik Strandqvist på erik@ojestrandgc.se

Vi ser gärna att man gör en anmälan för sitt deltagande till Erik på erik@ojestrandgc.se senast tisdag 23 november. Detta för att vi ska kunna beställa fika och ordna sittplatser m.m.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE 2021

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. a; Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
  b; Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag för det kommande  verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem, minst 30 dagar före mötet.  

Inkomna förslag och motioner 

Motion nr 1: 

Avgränsningen för Out of Bounds hål nr 10

Motionär Per Mickelsson

 1. Frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)
 2. Mötets avslutande.

Väl mött!

Klubbstyrelsen och klubbledning