Kallelse och föredragningslista höstmöte 2019

Kallelse och föredragningslista höstmöte 2019

Kallelse

Varmt välkommen till höstmöte i Öjestrand Golfklubb

26 november

Elite Hotel Knaust

kl 19.00

Du kommer utöver anslagen föredragningslista få ta del av en kort föreläsning av journalist Christer Jonasson,  information från klubbchef och banchef, lyssna till Pär Felländer om nya HCP-systemet samt hylla årets KM-Vinnare då vi vid höstmötet kommer dela ut guldmedaljerna och HCP-pris.

Föreslagna nya stadgar, som skall fattas beslut om vid mötet,  kommer finnas presenterade här från idag 12 november, och verksamhetsberättelse kommer finnas att tillgå på plats. Om du vill ta del av verksamhetsberättelsen innan mötet, kan du sända ett mail till klubbchef och efterfråga detta från en vecka innan tid för mötet.

ulrika@ojestrandgc.se

Välkommen hälsar styrelse och klubbledning.

Länk till förslag till stadgeändring:

https://ojestrandgc.se/forslag-till-nya-stadgar-for-hostmotet-att-fatta-beslut-om/

Föredragningslista höstmöte 2019

  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
  3. Fastställande av Föredragningslista.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
  7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

-Förslag till ändring av stadgar

  1. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)
  2. Mötets avslutande