Kallelse till vårmöte

Kallelse till vårmöte

Datum: 20240326

Tid: 19.00

Plats: Öjestrand GC – Golfhallen

Anmälan: Via mail till info@ojestrandgc.se
Erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före vårmötet.. Handlingarna kommer att finnas utskrivna på plats till mötet, men det går även att få handlingarna skickade via mail en vecka innan mötet. Maila isf Erik på erik@ojestrandgc.se, och be att få dessa skickade.
Frågor kopplat till årsredovisning skall tillsändas styrelsen senast 2 dgr före mötet på mailadress styrelse@ojestrandgc.se

Välkommen önskar styrelse och klubbledning!

21 § ÄRENDEN VID VÅRMÖTET

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
c. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för klubbens dotterbolag för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c. revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
d. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
e. ombud till GDF-möte.

11. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem senast vid utgången av februari.

12. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.