Kallelse till höstmötet 2022

Kallelse till höstmötet 2022

Öjestrand 2022-11-06

Kallelse – Välkommen till Öjestrand Golf Club:s höstmöte 2022

Vi hälsar ÖGC:s medlemmar varmt välkomna till klubbens höstmöte 2022.

Datum: 22 november 2022

Tid:  Kl. 19:00

Plats:    Golfhallen Öjestrand, Svala 219, 862 94 Njurunda

Erforderliga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet.

Du kan begära att få handlingarna via en mailförfrågan till Erik Strandqvist på erik@ojestrandgc.se

Vi ser gärna att man gör en anmälan för sitt deltagande till Erik på erik@ojestrandgc.se senast söndag 20 november. Detta för att vi ska kunna beställa fika och ordna sittplatser m.m.

FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE 2022

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
  6. a; Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
    b; Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem, minst 30 dagar före mötet.

Välkomna!

/Styrelse och klubbledning