Om Öjestrand GC

 • Här finner ni samtliga Hole in One på Öjestrand GC:

  HIO skyltar 2018

 • Öjestrand GC bedriver sin juniorverksamhet med fokus på att hitta glädjen i golfspelet.

  Vi jobbar just nu med planering av juniorverksamheten 2020 och återkommer med mer info inom kort.

  För anmälan och frågor vänligen kontakta:
  Lennart Häglund
  lennart.haglund@teliacompany.com
  070-512 7000

  Erika Eriksson
  erika.eriksson@supermarket.ica.se

  Här finner ni mer om Öjestrands junior mm:

  Ojestrand-junior-2019

 • From 2017, så gäller följande klasser:

  Damer
  2017 Linda Parment
  2018  Linda Parment
  2019 Linda Parment
  2020 Helen Bertlin

  Damer 40
  2017 Linda Parment
  2018 Linda Parment
  2019 Linda Parment
  2020 Linda Parment

  Damer 50
  2017 Susanne Sawert
  2018 Susanne Sawert
  2019 Madeleine Blusi
  2020 Eva-Lena Persson

  Herrar Junior
  2017 Sebastian Nilsson
  2018 Sebastian Nilsson
  2019 Sebastian Nilsson
  2020 Sebastian Nilsson

  Herrar
  2017 Pelle Backlund
  2018 Mattias Lundström
  2019 Sebastian Nilsson
  2020 Sebastian Nilsson

  Herrar 30
  2017 Nicklas Hillgren
  2018 Mathias Sundberg
  2019 Pelle Backlund
  2020 André Ekedahl

  Herrar 40
  2017 Mattias Lundström
  2018 Mattias Lundström
  2019 Mattias Lundström
  2020 Mattias Lundström

  Herrar 50
  2017 Lars Engström
  2018 Lars Engström
  2019 Håkan Blusi
  2020 Christer Stahlén

  Herrar 60
  2017 Peter Bergström
  2018 Paul Persson
  2019 Peter Bergström
  2020 Paul Persson

  Herrar 70
  2017 Kjell-Åke Wallner
  2018  Åke Moström
  2019 Leif Rohlertz
  2020 Åke Moström

  Här finner ni Klubbmästare 1992-2016:

  Klubbmästare ÖGC 1992_2016

 • Kontakt: styrelse@ojestrandgc.se

 • Innehållsförteckning
  STADGAR FÖR Öjestrand Golf Club………………………………………………………………………………………………….2
  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ………………………………………………………………………………………………………4
  1 § ÄNDAMÅL ………………………………………………………………………………………………………………………………..4
  2 § SAMMANSÄTTNING …………………………………………………………………………………………………………………4
  3 § TILLHÖRIGHET M. M. ……………………………………………………………………………………………………………….4
  4 § BESLUTANDE ORGAN …………………………………………………………………………………………………………….. 4
  5 § FIRMATECKNING ……………………………………………………………………………………………………………………..4
  6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR ………………………………………………………………………………….4
  7 § STADGETOLKNING …………………………………………………………………………………………………………………..4
  8 § STADGEÄNDRING …………………………………………………………………………………………………………………….4
  9 b § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN …………………………………………………………………………………………5
  9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR …………………………………………………………………..5
  GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR ……………………………………………………………………………………………………5
  10 § MEDLEMSKAP …………………………………………………………………………………………………………………………5
  11 § UTTRÄDE …………………………………………………………………………………………………………………………………5
  12 § UTESLUTNING ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
  13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER …………………………………………………………………..6
  14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN………………………………………………………… 6

  ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE……………………………………………………………………………………………………6
  15 § TIDPUNKT, KALLELSE ………………………………………………………………………………………………………….. 6
  16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE………………………………………………… 7
  17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT …………………………………………………………. 7
  18 § BESLUTFÖRHET …………………………………………………………………………………………………………………….. 7
  19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING ……………………………………………………………………………………………………7
  20 § VALBARHET…………………………………………………………………………………………………………………………. . 7
  21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE ……………………………………………………………………………………………………… 8
  22 § EXTRA ÅRSMÖTE …………………………………………………………………………………………………………………… 9
  VALBEREDNNG ………………………………………………………………………………………………………………………………9
  23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN ……………………………………………………………………………………… 9

  REVISION ………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
  24 § REVISION ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
  KLUBBENS STYRELSE…………………………………………………………………………………………………………………….10
  25 § SAMMANSÄTTNING ………………………………………………………………………………………………………………..10
  26 § ÅLIGGANDEN …………………………………………………………………………………………………………………………. 10
  27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING ………………………………………………………………….11
  28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN ………………………………………………………………………..11

  STADGAR FÖR ÖJESTRAND GOLF CLUB

  Öjestrand Golf Club, org.nr 889202-0259, är en ideell förening, stiftad 1992-02-25 med hemort i Njurunda i Sundsvalls kommun.
  Stadgarna fastställdes 1992-02-25.
  Stadgarna är ändrade 1992-11-25, 1993-03-29, 1996-03-27, 2002-03-19, 2002-11-28, 2006-11-22, 2019 -11-26 samt 2020-11-26.
  Golfklubben är sedan 1992 medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
  Golfklubben tillhör Medelpads Golfdistriktsförbund (MGDF) samt Västernorrlands Idrottsförbund (VIF).

  IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) verksamhetsidé, vision och värdegrund;
  Idrottens verksamhetsidé (2015)
  Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

  Definitioner och konstateranden:
  Idrott är
  fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Idrott består av
  träning och lek, tävling och uppvisning.

  Idrotten ger
  fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

  Vi organiserar vår idrott
  i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

  Vi delar in vår idrott
  efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna som är 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.
  I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.
  I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

  I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

  Vi är en samlad idrottsrörelse
  som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

  Idrotten följer
  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  Idrottens vision
  Svensk idrott – världens bästa
  Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

  Idrottens värdegrund
  Glädje och gemenskap
  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

  Demokrati och delaktighet
  Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.

  Allas rätt att vara med
  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

  Rent spel
  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
  Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se

  Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)

  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  1 § ÄNDAMÅL
  Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.
  Klubben ska bidra med ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige. Klubben ska arbeta i enlighet med ”Vision 50/50 – ÖGC ”, som strävar efter ett långsiktigt förändringsarbete för att öka antalet kvinnor bland spelare och i ledande positioner.”
  Golfklubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

  2 § SAMMANSÄTTNING
  Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

  3 § TILLHÖRIGHET M. M.
  Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
  Klubben tillhör Medelpads golfdistriktsförbund (MGDF) samt Västernorrlands Idrottsförbund (VIF).

  Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS), MGDF- eller VIF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

  4 § BESLUTANDE ORGAN
  Golfklubbens beslutande organ är vårmötet, höstmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  5 § FIRMATECKNING
  Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

  6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.
  Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden fr o m vårmötet t o m vårmötet påföljande år.

  7 § STADGETOLKNING
  Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

  8 § STADGEÄNDRING
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av höst-eller vårmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
  Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och MGDF. Förbunden har

  härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

  9 a § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
  För upplösning av golfklubben krävs beslut av vår- eller höstmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
  I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

  9 b § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
  Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av vår- eller höstmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

  GOFKLUBBENS MEDLEMMAR

  10 § MEDLEMSKAP
  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
  Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
  Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
  Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

  11 § UTTRÄDE
  Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som begärt utträde erhåller ingen återbetalning av årets betalda avgifter.
  Medlem som inte betalat sina debiterade avgifter i rätt tid ska påminnas om att göra detta inom 30 dagar. Underlåter medlem att betala påminda belopp före eller på påminnelsens förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben

  12 § UTESLUTNING
  Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att hen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
  Härvid skall beaktas om hen tidigare tilldelats varning.
  Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.
  Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
  Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.
  I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

  13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  har rätt till information om klubbens verksamhet,
  skall betala de avgifter som beslutas av höstmötet,
  skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
  har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

  14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
  Medlem, som har betalat den årliga spelavgiften, har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten
  Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

  ÅRSMÖTEN och EXTRA ÅRSMÖTE

  15 § TIDPUNKT, KALLELSE
  Årsmöten, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett vårmöte och av ett höstmöte. Vårmötet hålls före utgången av mars månad och höstmötet hålls före utgången av november månad. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.
  Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 14 dagar före respektive möte tillsändas medlemmarna via e-post och publiceras på Öjestrand Golf Club:s hemsida.
  Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, ägardirektiv för klubbens aktiebolag, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på det vår- eller höstmöte där handlingarna hör hemma.

  16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV VÅR- HÖSTMÖTE
  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av vår- och höstmöten.
  Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast vid utgången av februari för vårmötet och senast vid utgången av oktober för höstmötet. Styrelsen skall till vår- och höstmötena avge skriftligt yttrande över motionen.

  17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
  Rösträtt på vår- och höstmöten har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
  Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
  Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och MGDF samt den som mötet medger sådan rätt.

  18 § BESLUTFÖRHET
  Vår- och höstmöten är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

  19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
  Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
  Beslut enligt §8 och §9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
  Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
  Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
  Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
  Beslut bekräftas med klubbslag.

  20 § VALBARHET
  Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.
  Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.
  Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
  Klubben bör ha en sådan sammansättning i klubbstyrelse, dotterbolagsstyrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås, samt att olika åldersgrupper finns representerade.

  21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
  Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
  c. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för klubbens dotterbolag för
  det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
  10. Val av
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år,
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år,
  c. revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
  d. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
  e. ombud till GDF-möte.
  11. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad senast vid utgången av februari.
  12. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.

  Vid höstmötet mötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. a. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter, budget för det kommande verksamhets- och
  räkenskapsåret.

  b. Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag för det kommande verksamhets-
  och räkenskapsåret.
  7. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem före utgången av oktober.
  8. Övriga frågor (information och diskussion).
  Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.
  Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

  22 § EXTRA ÅRSMÖTE
  Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
  Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra möte om
  1. revisor eller minst en tiondel (1/10) av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
  2. antalet styrelseledamöter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som skall hållas, eller
  3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

  När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

  Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post och publicering på Öjestrand Golf Club:s hemsida.
  Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

  Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
  Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §17, §18 och §19.

  VALBEREDNING

  23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
  Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter och väljs av vårmötet.
  Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
  Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

  Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.
  REVISION
  24 § REVISION
  Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.
  Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
  Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före vårmötet.
  Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

  KLUBBENS STYRELSE

  25 § SAMMANSÄTTNING
  Styrelsen består av ordförande och sex (6) övriga ordinarie ledamöter.
  Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
  Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

  26 § ÅLIGGANDEN
  När vår-eller höstmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
  Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
  Det åligger styrelsen särskilt att
  tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
  verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget,
  med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
  ansvara för förvaltning av klubbens medel samt ansvara för att dessa redovisas enligt
  god redovisningssed,
  lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
  förbereda vår-och höstmöten.

  Styrelsen äger rätt att ta ett interimistiskt beslut om att införa en övre gräns för antalet medlemmar som ska äga rätt att spela golf på klubbens anläggning eller ta bort en sedan tidigare
  beslutad gräns. Det interimistiska beslutet gäller fram till nästkommande årsmöte (vår-/höstmöte eller extra årsmöte).

  Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som
  styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

  27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
  Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
  Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
  För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
  Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
  Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och en styrelseledamot.
  Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

  28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
  Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.
  Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 • ÄDELGOLF 2020

  Vi står inför en golfsäsong som inte kommer att bli som tidigare och där vi som golfare och privatpersoner måste respektera och förstå det allvarliga läget som drabbat och drabbar hela världen på många olika sätt.

   

  Golfsverige följer myndigheternas beslut och Svenska Golfförbundet har beslutat att inga tävlingar får genomföras under juni månad. 

  Detta gäller även klubbtävlingar med konsekvensen att bland annat  Ädelgolfen inte kommer att bedriva någon tävlingsverksamhet under i första hand juni månad. Samma regler gäller för hela Golfsverige. Nytt besked från SGF beräknas komma under första halvan av juni. Förhoppningsvis blir det ett positivt besked och då kör vi igång tävlingsverksamheten så fort vi fått klartecken.

  Vi vill ändå uppmana er att fortsätta vara aktiva och spela golf, det är viktigt att röra på sig och vad lämpar sig bättre än golf med inbyggd social distans? Så fortsätt gärna spela på tisdagförmiddagar så vi får fortsätta träffa er här, dock kommer klubben inte tillhandahålla servicen att boka av banan men det går ypperligt förstås att ni bokar egna individuella tider när det passar er.

  När vi har ny information så kommer vi att publicera detta på hemsidan.

   

  Med vänliga hälsningar

  Tävlingsledningen för Ädelgolfarna/Ledningsgruppen Öjestrands GC

Camilla Östling
Ekonomi

Ellen Persson
Kansli

Viktor Häglund
Kansli

Mikael Zetterlund
Bana

Mats Persson
Bana

Maria Persson
Kanslichef

maria@ojestrandgc.se

Klubbchef
070-6021133
ulrika@ojestrandgc.se
Lars Strandqvist


Daniel Gottvall
Bana
070-671 00 95
Eva Strandqvist
Reception

info@ojestrandgc.se
Robin Stålebring
PGA
076-853 19 89
robin.stalebring@pgasweden.com
Erik Strandqvist
Banchef
070-267 41 33
erik@ojestrandgc.se
Thomas Dahlin
Bana
072-243 9047
Totte Nilsen
Bana
070-215 03 33
Mats Eklund
Ledamot

Susanne Sawert
Ledamot

Annelie Haglund
Sekreterare

Peter Källenfors
Ledamot

Mats Carlman
Ledamot

Lennart Häglund
Ordförande

Ingrid Wallner
Ledamot

Bli medlem på Öjestrand GC

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

E-post
info@ojestrandgc.se , för att nå styrelsen: styrelse@ojestrandgc.se

Telefonnummer
060 - 330 10