Om Öjestrand GC

 • Här finner ni samtliga Hole in One på Öjestrand GC:

  HIO skyltar 2018

 • Öjestrand GC bedriver sin juniorverksamhet med fokus på att hitta glädjen i golfspelet.

  Vi jobbar just nu med planering av juniorverksamheten 2019 och återkommer med mer info inom kort.

  För anmälan och frågor vänligen kontakta:
  Lennart Häglund
  lennart.haglund@teliacompany.com
  070-512 7000

  Erika Eriksson
  erika.eriksson@supermarket.ica.se

  Här finner ni mer om Öjestrands junior mm:

  Ojestrand-junior-2019

 • From 2017, så gäller följande klasser:

  Damer
  2017 Linda Parment
  2018  Linda Parment

  Damer 40
  2017 Linda Parment
  2018 Linda Parment

  Damer 50
  2017 Susanne Sawert
  2018 Susanne Sawert

  Herrar Junior
  2017 Sebastian Nilsson
  2018 Sebastian Nilsson

  Herrar
  2017 Pelle Backlund
  2018 Mattias Lundström

  Herrar 30
  2017 Nicklas Hillgren
  2018 Mathias Sundberg

  Herrar 40
  2017 Mattias Lundström
  2018 Mattias Lundström

  Herrar 50
  2017 Lars Engström
  2018 Lars Engström

  Herrar 60
  2017 Peter Bergström
  2018 Paul Persson

  Herrar 70
  2017 Kjell-Åke Wallner
  2018  Åke Moström

  Här finner ni Klubbmästare 1992-2016:

  Klubbmästare ÖGC 1992_2016

 • Stadgarna är antagna och fastställda vid årsmöte 1992-02-25, reviderade vid extra årsmöte 1992-11-25 och årsmöte 1993-03-29, 1996-03-27, 2002-03-19, 2002-11-28 samt 2006-11-22

  IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition
  Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
  Mål och inriktning
  Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
  Idrott ska utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den.
  Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
  Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

  Ändamål

  Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Öjestrands golfbana i enlighet med idrottsmål och inriktning.

  Hemort

  Klubben har sin hemort i Sundsvalls Kommun.

  • 1 MEDLEMSSKAP
   Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
   Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 2 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.
   Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap . RF:s stadgar.
   Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 4 § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

   

  • 2 UTTRÄDE
   Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben. Medlem som inte erlagt stadgade avgifter inom föreskriven tid skall skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar
   Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag och beviljar inte styrelsen anstånd, ska han anses ha utträtt frivilligt enligt ovan och ska erlägga förfallna avgifter enligt styrelsens bestämmande.
  • 3 UTESLUTNING
   Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
   Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
   Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom minst 14 dagar yttra sig i ärendet.
   I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad den uteslutne ska iakttaga vid överklagandet av beslutet. Detta ska inom 3 dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den berörde inom 3 veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.
   Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.
  • 4 MEDLEM
   • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
   • har rätt till information om klubbens verksamhet,
   • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
   • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
   • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret,
   • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
   • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
  • 5 SPELRÄTT
   • Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.
   • En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret.
   • Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren).
   • Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.
   • Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och medlemsnummer.
   • Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Öjestrands golfbana”.
   • Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte
  • 8 STYRELSEN
   Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. De ska, inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar, verka för klubbens framåtskridande samt tillvarataga medlemmars intressen. Det åligger styrelsen att
   tillse att för klubben bindande regler iakttas verkställa av årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens medel förbereda årsmötet och annat allmänt möte.
  • 9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
   Styrelsen består av ordförande och minst 4 ledamöter. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i § 9 3 kap. 2 § i Riksidrottsförbundet (RF:s) stadgar.
  • 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
   Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs i § 19 bland klubbens röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar som behövs.

   

  • 11 FIRMATECKNING
   Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelsen därtill utser..

   

  • 12 STYRELSEN SAMMANTRÄDER
   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträdet ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid sammanträdet ska protokoll föras.

   

  • 13 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER
   Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordförande förhinder träder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande
  • 14 RÄKENSKAPSÅRET M M
   Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från vårmötet t o m vårmötet påföljande år.

   

  • 15 REVISION
   Styrelsen ska avlämna årsredovisning senast en månad före årsmötet. Därutöver äger revisorerna ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, när de så önskar. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutna räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

   

  • 16 MÖTEN
   Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte preliminär föredragningslista för höst- respektive vårmöte översändes till medlemmarna senast 14 dagar före respektive möte eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspress samt genom anslag på klubbens anslagstavla. Föredragningslista, årsredovisning samt eventuella andra handlingar ska tillställas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.
  • 17 RÖSTRÄTT
   Rösträtt på årsmötet har medlem som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

   

  • 18 BESLUTSFÖRHET
   Årsmötet är beslutsför med de antal röstberättigande medlemmar, som är närvarande på mötet.
  • 19 FÖREDRAGNINGSLISTA

  Vid höstmöte förekommer följande ärenden:
  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
  3. Fastställande av Föredragningslista.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
  7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
  8. Övriga frågor (Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)

   

  Vid vårmöte förekommer följande ärenden:
  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
  3. Fastställande av Föredragningslista.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för tid av ett år.
  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
  Val av revisorer och suppleant. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
  Beslut om val av ombud till GDF-möte.
  11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet
  12. Övriga frågor (Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)

  • 20 EXTRA MÖTE
   Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs minst en tiondel (1/10) av klubbens röstberättigande medlemmar. Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt möte kalla till möte. Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag på klubbens anslagstavla. Vid extra möte får endast i föredragningslista upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra möte och om beslutsförhet vid sådant möte gäller vad som stadgas i § 17 och 18.
  • 21 BESLUT, OMRÖSTNING
   Beslut fattas med acklamation ( d v s med ja-och nej-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 23 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstningen sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordförande, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika rösttal lotten avgöra. Beslutet bekräftas med klubbslag.

   

  • 22 VALBEREDNING
   Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer samtliga.
   Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.
  • 23 STADGEÄNDRINGAR
   För bifall till ändringar av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.
  • 24 UPPLÖSNING
   I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubben behållna tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötesprotokoll i ärendet samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkning ska omedelbart delges SGF.
  • 25 ÖVRIGT
   Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande ska tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.
 • ÄDELGOLF 2019

  Så är det snart dags för säsongen 2019.

  4 juni Upptaktsschramble (om banan så tillåter)

  I år spelar vi 18 hål med kanonstart. Start 08:30. Därefter bjuder vi på en sen lunch med prisutdelning.

  Tävlingsdagar

  Som vanligt spelar vi alla tisdagar förutom tisdagen i golfveckan.

  Vi separerar dam o herrklasser och lägger i resultaten i MIN GOLF:s ”Order of merit”.

  I säsongens slutresultat räknas som vanligt de 8 bästa resultaten

  24 sept Säsongsavslutning (om banan så tillåter)

  Scramble över 18 hål med kanonstart. Start 10:00

  Avslutning med supé och prisutdelning. Tid o plats meddelas senare.

  Specialtävlingar

  Den 25/6 och 13/8 ordnar vi separata lagtävlingar som ej ingår i ”Order of merit”

  Spelform meddelas senare.

  9/7 Närmast hål

  10/9 Rakaste utslag

  Vi upprepar även fjolårets ”Birdiesliga”

  Prisutdelning för upptacksschramblen direkt efter avslutad tävling.

  Prisutdelning för övriga tävlingar i samband med säsongsavlutningen.

  Startavgift :

  60:- per spelomgång

  Anmälan till tävling görs via MIN GOLF eller med telefon till receptionen på Öjestrand

  Anmälan måste göras senast Lördag 24:00.

  Startlista publiceras Måndag 12:00 på MIN GOLF eller i receptionen på Öjestrand

  Med goda golfhälsningar o välkomna till en ny säsong

  Karin/Kerstin/Lennart/Lennart


Klubbchef
070-6021133
ulrika@ojestrandgc.se
Lars Stranqvist
Kanslichef
0730815590
lars@ojestrandgc.se
Daniel Gottvall
Bana
070-671 00 95
Eva Strandqvist
Reception

info@ojestrandgc.se
Robin Stålebring
PGA
076-853 19 89
robin.stalebring@pgasweden.com
Erik Strandqvist
Banchef
070-267 41 33
erik@ojestrandgc.se
Thomas Dahlin
Bana
072-243 9047
Totte Nilsen
Bana
070-215 03 33
Mats Carlman
Ordförande

Helena Kalte Olsson


Lennart Häglund


Erika Eriksson


Anna-Karin Olsson


Ingrid Wallner


Bli medlem på Öjestrand GC

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

E-post
info@ojestrandgc.se

Telefonnummer
060 - 330 10