Reviderad kallelse vår och höstmöte 2020

Reviderad kallelse vår och höstmöte 2020

Öjestrand 2020-11-12

Kallelse – Välkommen till Öjestrand Golf Club:s årsmöten 2020
Revidering av tidigare utsänd kallelse.

Vi hälsar ÖGC:s medlemmar varmt välkomna till klubbens vår- och höstmöte 2020.

Datum:
26 november 2020
Tid:
Kl. 19:00, inloggning kl. 18:45
Plats:
På grund av den kraftigt ökade smittspridningen i vår region kommer mötena att genomföras digitalt. Länk för att kunna ansluta sig till mötena mailas till anmälda medlemmar i god tid innan mötena.

Första kvarten nyttjas för att upprätta röstlängder. Det kan även behövas några minuter att trimma in den digitala tekniken.

Det är obligatorisk anmälan till mötena, klicka här:

Du som redan anmält dig till att närvara på plats behöver inte anmäla dig igen.
Erforderliga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga en vecka innan årsmötena. Du kan begära att få handlingarna via en mailförfrågan till klubbchef på ulrika@ojestrandgc.se.

FÖREDRAGNINGLISTA VÅRMÖTE 2020
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år,
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år,
c. revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta,
d. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande,
e. ombud till GDF-möte.
11. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
Inkomna motioner
-Motion nr 1: Hålindex vid green
-Motion nr 2: Introduktionsgolf för barn 6-9 år
-Motion nr 3: Nya tee mellan 62 och 55
-Motion nr 4: Golfhallen läggs in i medlemsavgiften

12. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE 2020
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6.
a. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året,
b. Fastställande av ägardirektiv för klubbens dotterbolag för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
Inkomna förslag och motioner
Styrelsens förslag till ändring av klubbens stadgar.
-Motion nr 1: Lägga om banan till tidigare bansträckning
-Motion nr 2
a: Samarbete med Åre
b: Hålinformation vid damtee
-Motion nr 3
a: Införa maxtak för antalet medlemmar
b: Införa en spärr i GIT på max två golftider per vecka och per helg
c: Motion om att det endast ska vara möjligt att boka in sig själv plus en medspelare vid varje tillfälle
-Motion nr 4: Gällande beslut att samarbetet mellan Sundsvall och Öjestrand ska upphöra

8. Frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)

9. Mötets avslutande.

Väl mött!
Klubbstyrelsen och klubbledning