Välkommen på årsmöten vår och höst 2020

Välkommen på årsmöten vår och höst 2020

Hej och varmt välkommen till årsmöten 2020.

Kallelse har idag den 16 oktober gått ut via mail till alla medlemmar och publiceras här på hemsida som våra stadgar säger att det skall göras.

Då pandemin satte krokben för vårt vårmöte så kommer vi göra både vår och höstmöte vid samma tillfälle, nu på höstmötet. Se agendan.

Motioner skall ha, som stadgarna säger, inkommit senast 4 veckor innan mötet, dvs i detta fall senast 29 oktober. Motioner inkomna efter detta datum behandlas inte.

Sänd din motion till styrelse@ojestrandgc.se

I år måste du även anmäla dig, detta pga av pandemin och vi har ett ansvar att ha kontroll på hur många som kommer.

Anmälan är obligatorisk via denna länk:

Klicka här för anmälan

Se kallelsen här nedan i sin helhet.

Öjestrand 2020-10-16

Kallelse – Välkommen till Öjestrand Golf Club Årsmöten 2020

Vi hälsar medlemmar varmt välkomna till Årsmöte, vår och höstmöte 2020.

Datum: 26 november 2020

Tid: 19.00

Plats: Opalen Kvissleby

Obligatoriska anmälan i angiven länk i mail och anslagen på hemsida ( detta på grund av rådande pandemi.)

I det fall anmälda överstiger 50 personer kommer överstigande antal tillsändas en länk i tid för möte för att kunna deltaga digitalt.

Erforderliga handlingar kommer finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet på förfrågan samt finnas på plats kvällen för årsmötet.

Motioner skall ha inkommit 30 dagar innan årsmötet.

Motioner och frågor sänds till styrelse@ojestrandgc.se

Välkommen önskar styrelse och klubbledning.

Föredragningslista Årsmöten 2020

ÅRSMÖTE VÅR

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Val av

a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av (1) år,

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år,

c. revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

d. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e. ombud till GDF-möte.

11. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

12. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.

ÅRSMÖTE HÖST

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3. Fastställande av Föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

6.Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.

7. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

8. Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet)

9. Mötets avslutande.