Välkommen till digitalt årsmöte 2021

Välkommen till digitalt årsmöte 2021

Öjestrand 20210401
Kallelse – Välkommen till Öjestrand Golf Club årsmöte 2021 !

Datum: 20210415
Tid: 19.00
Plats: Digitalt via zoom

Om du aldrig använt zoom och känner dig osäker på hur du gör, maila till klubbchef för vidare instruktion.
Länk till mötet tillsänds anmälda dagen innan mötet.
Anmälan obligatoriskt via länk här nedan, senast en vecka innan mötet dvs den 8 april.
Klicka här för anmälan
Endast medlemmar som betalat sin årsavgift har rösträtt på mötet.
Erforderliga handlingar kommer finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet och fås via mail, du frågar efter det hos klubbchef på ulrika@ojestrandgc.se
Frågor kopplat till årsredovisning skall tillsändas styrelsen 2 dgr före mötet på mailadress styrelse@ojestrandgc.se

Välkommen önskar styrelse och klubbledning.!

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
c. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning för klubbens dotterbolag för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c. revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
d. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
e. ombud till GDF-möte.

11. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad senast vid utgången av februari.

12. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.