Medlemmar i Öjestrand GC kallas härmed till Årsmöte 2020

Medlemmar i Öjestrand GC kallas härmed till Årsmöte 2020

Öjestrand 2020-03-16

På grund av rådande läge i världen och myndigheters rekommendation att begränsa sociala kontakter och även på inrådan av Svenska Golfförbundet att styrelser skall flytta årsmöten om möjligt så har vi valt att göra just detta med hänsyn till folkhälsan. // Styrelsen Öjestrand Golf Club

Kallelse – Välkommen till Öjestrand Golf Club Årsmöte 2020

Vi hälsar medlemmar varmt välkomna till Årsmöte 2020.

Datum:   27 april

Tid:          19.00

Plats:      Golfhallen Öjestrand GC

Utöver föredragningslista kommer ni få träffa delar av personalen som ska jobba säsong 2020 samt få information av banchef och klubbchef om året som kommer och några ord från vår ordförande.

Erforderliga handlingar kommer finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet samt finnas på plats kvällen för årsmötet.

Välkommen önskar styrelse och klubbledning.

 

Föredragningslista Årsmöte 2020

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Val av
 12. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av (1) år,
 13. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år,
 14. revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 15. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 16. ombud till GDF-möte.
 17. Behandling av styrelsens förslag eller förslag som väckts av röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
 18. Övriga frågor (information och diskussion). Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan före mötet.